Erfbelasting en schenkbelasting

Erfbelasting
Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 zeer fors gewijzigd, waarbij met name de tarieven veranderd zijn. Hierna zetten wij de huidige tarieven en vrijstellingen voor u op een rij.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2010 waren:

 • de termen successierecht en schenkingsrecht zijn vervangen door de termen erfbelasting en schenkbelasting;
 • de toptarieven zijn flink omlaag gegaan;
 • de vrijstellingen voor partners en kinderen zijn hoger geworden;
 • de regels voor het erven en schenken van een onderneming zijn fiscaal gunstiger geworden.

Tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2022

CategorieTarieven over de eerste € 130.425Tarieven over het resterende bedrag
partners en kinderen10%20%
kleinkinderen & achterkleinkinderen18%36%
derden ( alle overige niet genoemde gevallen)30%40%

Vrijstellingen erfbelasting

CategorieVrijstelling erfbelasting
partners€ 680.645
kinderen & kleinkinderen€ 21.559
zieke en gehandicapte kinderen*€ 64.666
ouders€ 51.053
derden (overige gevallen)€ 2.274

* Voorwaarden: kind werd grotendeels op kosten overledene onderhouden en is door ziekte of gebreken vermoedelijk eerstkomende 3 jaar niet in staat 50% van normaal inkomen uit arbeid te verwerven.

Vrijstellingen schenkbelasting

CategorieVrijstelling schenkbelasting
kinderen€ 5.607, jaarlijks (geen aangifte schenkbelasting nodig)
kinderen (18 t/m 39 jaar)€ 27.231, éénmalig (op verzoek in aangifte schenkbelasting)¹
kinderen (18 t/m 39 jaar)€ 56.724, éénmalig (op verzoek in aangifte schenkbelasting)²
kinderen (18 t/m 39 jaar)€ 29.493, éénmalig (op verzoek in aangifte schenkbelasting)³
derden (overige gevallen)€ 2.274, jaarlijks (geen aangifte schenkbelasting nodig)

¹Dit is een algemene vrijstelling met alleen eisen betreffende de leeftijd van het kind.

²Dit is een speciale vrijstelling voor:

-ofwel de verwerving van een eigen woning, waarbij geldt dat de schenking moet zijn gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde de eigen woning heeft verworven; op verzoek moet schriftelijk worden aangetoond dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde als zodanig is aangewend.

-ofwel voor de bekostiging van een kostbare studie of opleiding, waarbij geldt dat de kosten van de studie of de opleiding tenminste € 20.000 per jaar bedragen (exclusief kosten van levensonderhoud) en dat van de schenking een notariële akte moet zijn opgemaakt met daarin een aantal nadere specifieke voorwaarden. De vrijstelling geldt niet voor aflossing van studieschulden!

³Geldt indien het kind voor 2010 de toen geldende verhoogde vrijstelling al heeft toegepast.

Partners voor de schenkbelasting en de erfbelasting

Onder partners wordt verstaan:
a) gehuwden en geregistreerd partners. Echtgenoten die (officieel) zijn gescheiden van tafel en bed worden als ongehuwd beschouwd;
b) samenwoners die niet gehuwd of geregistreerd zijn, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:

 1. beide zijn meerderjarig;
 2. een gezamenlijke huishouding op het zelfde woonadres, ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)*;
 3. notariële akte (samenlevingsovereenkomst) waarbij een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan (vanaf 1 januari 2012 verplicht, tot die tijd nog niet)
  OF men woont al langer dan 5 jaar samen;
 4. géén bloedverwantschap in rechte lijn, uitgezonderd het geval waarin het kind mantelzorger is;
 5. er is géén sprake van een meerrelatie.

* De eis van een gezamenlijke huishouding geldt niet indien de gezamenlijke huishouding is geëindigd wegens opname in

– een verpleeghuis om dwingende medische redenen, of

– een verzorgingshuis om dwingende medische redenen of ouderdom mits na beëindiging van de gezamenlijke huishouding beiden geen andere partner hebben gekregen.
Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?
Naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Aan de juistheid van de hierboven vermelde tarieven, vrijstellingen en gegevens hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud van deze pagina kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.


andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | beoordeling dienstbetrekking | verklaring arbeidsrelatie | fictieve dienstbetrekking |
| kleine ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | factuureisen |
| administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie | verwerken administratie |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | controle administratie | opzetten administratie | sitemap |