De vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling
Op grond van de zogenaamde vrijwilligersregeling wordt voor de inhouding van de loonheffingen geen dienstbetrekking aangenomen als de vergoedingen en verstrekkingen aan een vrijwilliger onder bepaalde grenzen blijven en als het vrijwilligerswerk aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wanneer is men vrijwilliger in de zin van de vrijwilligersregeling?

Men kwalificeert als vrijwilliger indien aan de volgende 4 voorwaarden wordt voldaan:

 • de vrijwilliger verricht werkzaamheden voor:
  ofwel een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen
  ofwel een sportorganisatie
  ofwel een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • de vrijwilliger is niet in (fictieve) dienst bij de organisatie, sportorganisatie of ANBI;
 • de vrijwilliger doet de vrijwilligerswerkzaamheden niet voor zijn beroep;
 • de vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt, is een “vrijwilligersvergoeding”, hetgeen wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

In de volgende gevallen is er sprake van een vrijwilligersvergoeding:

 • de vrijwilliger krijgt alleen vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.*
 • De vrijwilliger is 21 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
 • De vrijwilliger is jonger dan 21 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  * Vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor de gemaakte reiskosten, kosten van papier, postzegels en dergelijke. Reiskosten met de eigen auto van de vrijwilliger mogen door de organisatie tegen een kostendekkende kilometervergoeding vergoed worden. Dat is de werkelijke kilometerprijs van de desbetreffende auto. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Als de vrijwilliger alleen deze “vrijwilligersvergoedingen” krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk verricht wordt, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven en de vrijwilliger hoeft de vergoedingen niet op de te geven in zijn belastingaangifte.

Samenloop vrijwilligerswerk bij meerdere instanties

Doet een vrijwilliger bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk, dan moet extra opgelet worden. De vrijwilligersregeling geldt namelijk voor de loonheffingen per inhoudingsplichtige (organisatie of ANBI) maar voor de inkomstenbelasting per belastingplichtige (de vrijwilliger). Als de vrijwilliger in totaal per maand meer dan € 180 ontvangt of per kalenderjaar meer dan € 1.800, dan geldt de vrijstelling dus niet en dan moeten de opbrengsten opgenomen worden in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Samenloop bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk

Krijgt een vrijwilliger een vergoeding voor vrijwilligerswerk en daarnaast een bijstandsuitkering, dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 180 per maand is en maximaal € 1.800 per jaar. De vrijwilliger is wel verplicht om aan de gemeente te melden dat men vrijwilligerswerk verricht.

Bovenmatige vrijwilligersvergoedingen

Als de vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 5,00 per uur (of € 2,75 per uur als de vrijwilliger jonger is dan 21 jaar), € 180 per maand of € 1.800 per jaar, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een “marktconforme beloning”, m.a.w. een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het vrijwilligerswerk. Dit betekent dan automatisch dat de vrijwilligersregeling geen toepassing vindt en dat de vergoeding belast kan zijn voor de loon- en inkomstenbelasting.
De normale regels gelden dan om te beoordelen of er eventueel sprake is inhoudingsplicht voor de organisatie als gevolg van het al dan niet aanwezig zijn van een (fictieve) dienstbetrekking.

Een vergoeding die niet hoger is dan de (naar redelijkheid te bepalen) kosten kan in zijn algemeenheid niet worden aangemerkt als een reële contraprestatie voor de verrichte arbeid. In zo’n (bijzondere) situatie is geen sprake van een (privaatrechtelijke) dienstbetrekking en zijn de grenzen van de vrijwilligersregeling niet van belang.

Klik hier voor een vijftal voorbeelden van de toepassing van de vrijwilligersregeling.

Hebt u opmerkingen na het lezen van dit artikel over de vrijwilligersregeling? Stuur ons een e-mail via info@visservaneck.nl.

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?
Naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van dit artikel over de vrijwilligersregeling te bewaren zijn uiteraard alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.
© Administratiekantoor Visser & van Eck BV Capelle a/d IJssel. Auteur: mr. L.C. van Trotsenburg.


andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | verklaring arbeidsrelatie | factuureisen |
| kleine ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie |
| loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | aangifte loonheffing | controle administratie | sitemap |