Werkkostenregeling vanaf 2015

Werkkostenregeling vanaf 2015De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht van toepassing voor alle werkgevers.
De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011, maar tot en met 2014 gold er een overgangsregeling die inhield dat werkgevers ook nog de oude regeling konden blijven toepassen. (Hetgeen door een overweldigende meerderheid van de werkgevers is gedaan als gevolg van de ingewikkeldheid van de nieuwe regeling.)
Hier kunt u nog precies nalezen hoe de bepalingen van de werkkostenregeling waren voor de jaren 2011 t/m 2014. Deze bepalingen zijn allemaal nog van toepassing, indien het hierna behandelde daar niet van afwijkt.

Teneinde de in de praktijk bestaande bezwaren op te heffen zijn er per 1 januari 2015 vijf specifieke aanpassingen doorgevoerd, die de uitvoerbaarheid van de regeling zouden moeten verbeteren:
1. het noodzakelijkheidscriterium;
2. een jaarlijks afrekensysteem;
3. een concernregeling;
4. een vrijstelling voor branche-eigen producten;
5. het vervallen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen.

Om de aanpassingen “budgetneutraal” te kunnen invoeren daalde de vrije ruimte helaas wel van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Voor 2022 bedraagt het percentage voor de eerste € 400.000 loonsom 1,7% en voor het meerdere 1,18%.

Noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat een werkgever voorzieningen die hij voor de bedrijfsuitvoering noodzakelijk acht aan de werknemer kan vergoeden of verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met een privévoordeel van de werknemer.
Het noodzakelijkheidscriterium geldt voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. (De beperkte invoering was bedoeld om ervaring op te kunnen doen met het nieuwe criterium. Als deze goed hanteerbaar bleek, dan zou bredere invoering volgen. Daar is nog geen sprake van.)

Jaarlijks afrekensyteem
Na afloop van het kalenderjaar kan de werkgever voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat jaar vaststellen of de vrije ruimte wordt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting wordt op de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar afgedragen. De oorspronkelijke onhandige periodieke toetsing van de overschrijding van de vrije ruimte is dus komen te vervallen. Vanaf 2020 heeft men zelfs nog wat extra de tijd, de verschuldigde belasting moet uiterlijk met de aangifte over het tweede tijdvak worden aangegeven en afgedragen.

Concernregeling
De werkkostenregeling mag voortaan op concernniveau toegepast worden. Het niet gebruikte deel van de vrije ruimte van een werkmaatschappij kan daardoor gebruikt worden bij een andere werkmaatschappij of bij de holding. Als voorwaarde geldt dat de moedermaatschappij voor minimaal 95% eigenaar is van de (klein)dochtermaatschappijen. De werkgever met het hoogste totale fiscale loon neemt de eindheffing op in de aangifte loonheffingen en betaalt deze.

Vrijstelling branche-eigen producten
De voor de invoering van de werkkostenregeling bestaande regeling voor personeelskorting is per 1 januari 2015 weer in ere hersteld doordat deze is opgenomen als gerichte vrijstelling.

Onderscheid vergoedingen en verstrekkingen
Voor een aantal door de werkgever verstrekte werkplekgerelateerde voorzieningen geldt tot en met 2014 een nihilwaardering. Omdat sommige werkgevers deze voorzieningen liever vergoeden (of moeten vergoeden conform de CAO), vervalt de nihilwaardering voor de verstrekkingen. Deze wordt vervangen door een gerichte vrijstelling voor werkplekgerelateerde voorzieningen.

Informatie

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor? Naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van dit artikel over de werkkostenregeling te bewaren zijn uiteraard alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed. Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website. © Administratiekantoor Visser & van Eck BV Capelle a/d IJssel. Auteur: mr. L.C. van Trotsenburg.


andere onderwerpen: | fictieve dienstbetrekking | beoordeling dienstbetrekking | verklaring arbeidsrelatie | factuureisen | | kleine ondernemersregeling | administratieve achterstanden wegwerken | opzetten administratie | | administrateur rotterdam | administratie uitbesteden | financiële administratie | | loonadministratie rotterdam | salarisadministratie rotterdam | boekhoudkantoor rotterdam | | salarisadministratie capelle | aangifte loonheffing | | controle administratie | sitemap |