Jaarrekening: Rotterdam en Capelle rekenen op Visser & van Eck

Jaarrekening
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële toestand van een bedrijf, vereniging, stichting of instelling en bestaat normaliter uit een balans, een resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening genoemd) over het afgelopen boekjaar, een toelichting op beiden, een kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring.

In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt is niet ieder bedrijf verplicht om een jaarrekening op te stellen. Wel is ieder bedrijf verplicht om de administratie op een dusdanige manier in te richten en bij te houden dat op ieder gewenst moment de fiscale verplichtingen uit die administratie blijken. De wet verplicht uitsluitend bepaalde rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V.’s, N.V.’s en coöperaties) om ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht, vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dient er voor dat de financiële gegevens beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Door de publicatieplicht bestaat voor de genoemde groep rechtspersonen derhalve wel een verplichting tot het opstellen van een jaarrekening per boekjaar.

Advies over uw plichten bij administratiekantoor Visser & van Eck

Menig ondernemer die niet valt onder de publicatieplicht en die niet om een andere reden een jaarrekening nodig heeft (bijvoorbeeld voor de bank of voor investeerders) zou kunnen volstaan met het meezenden van een “Winstaangifte” als bijlage bij de verplichte jaarlijkse elektronische aangifte voor de inkomstenbelasting. De vorm en inhoud van deze Winstaangifte is door de Belastingdienst vastgesteld en komt voor een flink stuk overeen met de in het MKB gebruikelijke jaarrekening.

Voor veel ondernemers is het wel verstandig om een jaarrekening op te laten stellen, aangezien deze overzichtelijke informatie verstrekt en de ondernemer hierdoor meer inzicht zal hebben in de financiële gang van zaken van zijn bedrijf. Als administratiekantoor hebben wij inmiddels zeer ruime ervaring met het opstellen van jaarrekeningen, dus wij zijn u als ondernemer daar graag mee van dienst.
Meer weten? Maak gebruik van ons Contactformulier of bel ons dan eens op (010) 4514355. Een mailbericht kan ook: info@visservaneck.nl.
Meer lezen over onze diensten als administratiekantoor?

Accountantskantoor Visser & van Eck: lage kosten jaarrekening

Voor de administratief simpele bedrijven, zoals bijvoorbeeld de steeds meer voorkomende zzp’er (zelfstandige zonder personeel) kan uit kostenoverwegingen veelal gekozen worden voor de hierboven genoemde Winstaangifte ter vervanging van de jaarrekening. Speciaal voor deze groep ondernemers heeft Visser & van Eck een zeer eenvoudig Excel-bestand ontwikkeld waarin de zzp’er zelf zijn administratie bij kan houden. Hierdoor kunnen de tarieven voor deze cliënten laag gehouden worden. Een flink aantal kleine ondernemers in Capelle a/d IJssel en in Rotterdam maakt inmiddels gebruik van deze mogelijkheid.

Als voor een bedrijf de verplichting bestaat tot publicatie van de jaarrekening, dan moet die jaarrekening binnen 8 dagen na vaststelling door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en uiterlijk op 31 december worden gedeponeerd bij het handelsregister.
Nalatigheid in de verplichting tot publicatie van de jaarrekening vormt een economisch delict op grond van de Wet Economische Delicten. Dit klinkt ernstiger dan dat het in de praktijk is. Door de overheid wordt geen hoge prioriteit gegeven aan het niet of niet-tijdig deponeren van de jaarrekening. De Economische Controle Dienst, die belast is met het toezien op de naleving van deze verplichting, treedt nauwelijks op.
Toch is het zaak om de jaarrekening tijdig te publiceren: in het geval dat de jaarrekening niet gedeponeerd is of de onderneming de administratie niet op orde heeft, dan kunnen bij een faillissement van de onderneming de bestuurders voor tekorten aansprakelijk worden gesteld. Vanzelfsprekend zorgt Visser & van Eck er als accountantskantoor voor, dat de jaarrekeningen van onze cliënten die onder de publicatieplicht vallen tijdig bij het Handelsregister terecht komen.

 


andere onderwerpen:
| tussentijdse cijfers | begeleiding startende ondernemers | boekhouding zzp’er |
| boekhoudkantoor rotterdam | | loonadministratie rotterdam | | opstellen jaarekeningen |
| salarisadministratie rotterdam | salarisadministratie capelle | sitemap |